Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PSYCHOLOGIEPRAKTIJK BORKENT

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61811076

Lid van: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid van: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
Lid van: Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

1. Algemeen

1. Op alle rechtsverhoudingen van Psychologiepraktijk Borkent met haar cliënten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

2. Psychologiepraktijk Borkent behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de cliënt kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt zonder opgave van reden.

2. Contractspartijen, cliënt

1. De cliënt is degene die het verzoek tot behandeling indient en ten behoeve van wie de behandeling wordt uitgevoerd.

2. De cliëntnemer is Psychologiepraktijk Borkent.

3. Na het kennismakingsgesprek volgt, desgewenst, de intake. Hierna zal door Psychologiepraktijk Borkent het behandelcontract opgesteld worden. Alle behandelcontracten van Psychologiepraktijk Borkent zijn vrijblijvend, cliënt is alleen verplicht om de kosten van het intakegesprek te voldoen.

4. Wanneer het behandelcontract door zowel cliënt als Psychologiepraktijk Borkent zijn ondertekend is er een overeenkomst gesloten waar onderstaande voorwaarden op van toepassing zijn.

5. Psychologiepraktijk Borkent neemt door aanvaarding van de cliënt een inspanningsverbintenis op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Nimmer wordt ingestaan voor het bereiken van een (goed) resultaat.

6. De cliënt dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de cliëntnemer. Hij/zij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem/haar aan Psychologiepraktijk Borkent verstrekte gegevens en informatie.

7. De cliënt gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door Psychologiepraktijk Borkent ontworpen gegevensbestand. Psychologiepraktijk Borkent zal daarbij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de behandeling

1. De duur van een sessie is 45 minuten, tenzij anders overeengekomen. Indien de cliënt te laat komt gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.

2. De behandeling duurt zolang als afgesproken is in het behandelcontract. Wanneer de afgesproken duur overschreden zal worden zal dit minimaal twee weken van te voren met de cliënt worden besproken en zo nodig een nieuw behandelcontract afgesloten worden.

3. De cliënt kan op elk gewenst moment de behandeling of het therapie gesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Doch dient hij/zij daarbij een opzegtermijn aan te houden van twee weken.

4. Psychologiepraktijk Borkent heeft het recht de behandeling – zonder opzegtermijn – te beëindigen indien de behandeling niet (meer) kan worden uitgevoerd conform het behandelcontract.

5. Over genoemde opzegtermijn zal de cliënt aan Psychologiepraktijk Borkent de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, ongeacht of door Psychologiepraktijk Borkent gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen werkzaamheden zijn verricht.

6. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de behandeling terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.

7. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als volgens de wet.

4. Facturering en betaling

1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor ieder gesprek bij Psychologiepraktijk Borkent, inclusief het intakegesprek. Dit geldt niet voor het kennismakingsgesprek.

2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan Psychologiepraktijk Borkent. De factuur zal na afloop van elke sessie opgemaakt worden en per email verstuurd worden, tenzij cliënt voorafgaand aan het gesprek te kennen heeft gegeven graag een papieren factuur te ontvangen.

3. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur vóór de afgesproken tijd, zal Psychologiepraktijk Borkent de helft van de behandelkosten in rekening brengen. De cliënt gaat met deze regeling akkoord zodra hij/zij het behandelcontract van Psychologiepraktijk Borkent te Arnhem na het intakegesprek volledig heeft ingevuld en ondertekend.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim.

5. Bij geen betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal Psychologiepraktijk Borkent cliënt in het eerst volgende gesprek hieraan herinneren, waarna cliënt nog zeven dagen heeft om te betalen zonder extra kosten.

6. Voldoet de cliënt binnen zeven dagen na de datum van de mondelinge betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan zal Psychologiepraktijk Borkent de behandeling stopzetten. Psychologiepraktijk Borkent is dan zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-

8. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan Psychologiepraktijk Borkent. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 2 genoemde termijn niet.

9. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Psychologiepraktijk Borkent, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

5. Aansprakelijkheid

1. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Psychologiepraktijk Borkent slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). Psychologiepraktijk Borkent is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.

2. Indien bij de uitvoering van een behandeling zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Psychologiepraktijk Borkent dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Psychologiepraktijk Borkent afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

3. Voor schade doordat de cliënt niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2.6 is de cliënt aansprakelijk en niet Psychologiepraktijk Borkent.

6. Vertrouwelijkheid

1. Psychologiepraktijk Borkent verplicht zich tot geheimhouding van informatie en gegevens van de cliënt, tenzij een goede uitvoering van de cliënt meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt. Tevens zal Psychologiepraktijk Borkent zich houden aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zoals alle zorginstellingen dit verplicht zijn te doen.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en Psychologiepraktijk Borkent is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de woonplaats van Psychologiepraktijk Borkent zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij Psychologiepraktijk Borkent er de voorkeur aan geeft de cliënt voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.