Privacyverklaring

Psychologiepraktijk Borkent hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Met persoonsgegevens wordt bedoeld: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De praktijk bewaart uw dossier gedurende 15 jaar. Daarna zal het vernietigd worden.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind tussen de twaalf en zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een volwassene door een beperking of stoornis niet in staat zijn rechten uit te oefenen dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Verwerker

Psychologiepraktijk Borkent heeft Administratiekantoor Vening ingehuurd voor het verwerken van de administratie. Er is een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin geheimhouding van de gegevens (naam, adres, geboortedatum) wordt afgesproken. 

Beveiliging

Psychologiepraktijk Borkent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de praktijk verzamelde persoonsgegevens, neem  dan op met de praktijkhouder van Psychologiepraktijk Borkent.

Opgemaakt 5 augustus 2021 te Arnhem

J.R. Borkent, praktijkhouder